مقادير كم دود سيگار نيز موجب تغييرات ژنتيكي در انسان مي شود

 

T30174617-867902

نيويورك - درست در حالي كه همه فكر مي كنند تحقيقات در مورد مضرات سيگار كامل شده و تقريبا همه مردم از مضرات سيگار، مانند سرطانهاي ريه و مثانه مطلع هستند، تحقيقات تازه نشان مي دهد مقادير كم دود سيگار هم موجب تغيير ژنتيكي در انسان مي شود.

نتايج اين تحقيقات تكان دهنده نشان مي دهد كه چگونه دود سيگار بر افرادي كه سيگاري نيستند و تنها در معرض دود سيگار ديگران قرار مي گيرند, اثرات مضري برجاي مي گذارد.
بر اساس آخرين تحقيقات انجام شده در آمريكا مقادير ناچيز دود سيگار مي تواند موجب تغيير منفي ژنهاي انسان شود.
كارشناسان در اين مطالعه به اين نتيجه رسيدند كه حتي مقدار كمي از دود سيگار، سلولهاي مجاري تنفسي را تغيير داده و ژنهاي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.
تغيير در ژنها مي تواند موجب سرطان و بسياري از بيماريهاي ديگر شود.
در اين مطالعه كه در دانشگاه كورنل نيويورك انجام شده ,تغييرات ژنتيكي سلولهاي مجاري هوايي در افرادي كه سيگاري شديد هستند و افرادي كه كمي دود سيگار را وارد ريه هاي خود كرده اند يكسان بوده است.
بسياري از مردم به اشتباه فكر مي كنند كه كمي دود سيگار اثرات مضر و جدي ندارد كه نتيجه اين مطالعه اين طرز فكر را رد مي كند.
دكتر رونالد كريستال يكي از محققين ارشد اين مطالعه گفته است:' اين يك هشدار براي افرادي است كه در معرض دود سيگار ديگران هستند.'
وي ادامه داد:' فكر نكنيد كه دود سيگار ديگران شما را تحت تاثير قرار نمي دهد, سلولهاي دستگاه تنفسي شما مي دانند كه چه مي شود.'
كودكان افرادي كه سيگاري هستند بيش از ديگران در معرض خطر بيماريهاي تنفسي مانند آسم و عفونتهاي تنفسي قرار مي گيرند.
در بسياري از شهرهاي آمريكا بويژه نيويورك كشيدن سيگار در ساختمانهاي عمومي ممنوع و جرم است و متخلفان تا 150 دلار جريمه و در صورت تكرار جرم , مجبور به تخليه ساختمان خواهند شد.

از ایرنا

No comments:

Post a Comment